ประวัติอำเภอสีคิ้ว

เขียนโดย Super User

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอสีคิ้ว

 

นครจันทึก จารึกภาพ 4,000ปี
สี่เขี้ยวต้นตำนานคู่บ้านลำตะคอง

 

อำเภอสีคิ้วเป็นเมืองหน้าด่านในดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นถิ่นที่อยู่ของไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยเดิม อำเภอสีคิ้ว  ชื่อว่า "เมืองนครจันทึก" เป็นเมืองอิสระเมืองหนึ่ง ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง มีเจ้าเมืองปกครองจะตั้งชื่อเมื่อวัน เดือนปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอน สอบถามจากคนเก่าๆ ได้ความว่าตั้งเมืองอยู่  บ้านจันทึก ม.3 .นครจันทึก คือ

เจ้าเมืองคนที่ 1ชื่อ พระนคร (แก้ว)

เจ้าเมืองคนที่ 2  ชื่อ พระนคร (ตุ่น)

เจ้าเมืองคนที่ 3 ชื่อ พระนคร (โต)

เจ้าเมืองคนที่ 4 ชื่อ พระนคร (ตา)

เจ้าเมืองคนที่ 4 ภูมิลำเนาอยู่บ้านมะเกลือเก่า ท้องที่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ทุกวันนี้  ต่อมาเมืองนครราชสีมาตั้งขึ้นแล้ว เห็นว่าเมืองนี้อยู่ในป่าดงทึบ ไข้ป่าชุกชุม และไม่สะดวกแก่การติดต่อเมือหลวง จึงเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านเรียกว่า "ด่านจันทึก" ที่ตั้งด่านอยู่  บ้านจันทึก หมู่ที่ 3  ตำบลจันทึก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟจันทึก นายด่านคนแรกชื่อ หลวงพล นายด่านคนที่ 2 ชื่อหมื่นด่าน(จัน)เมื่อเลิกด่านแล้ว จึงเปลี่ยนเป็นอำเภอเรียกว่า "อำเภอสีคิ้ว" เมื่อวันที่ 1 เมษายน รศ.117 (พ.ศ.2441) ต่อมา เมื่อ รศ.120 (พ.ศ.2444ในสมัยที่หลวงเทพโอสถ  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอได้ย้ายที่ว่าการ  อำเภอ  สีคิ้ว จากบ้านจันทึกมาตั้ง  บ้านหนองบัวม.1 ต.ลาดบัวขาว

          ใน พ.ศ.2449 ขณะที่หลวงแผลงฤทธา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านหนองบัว มาตั้ง  บ้านสีคิ้ว ม.2 อำเภอสีคิ้ว สาเหตุที่ต้องย้ายที่ว่าการอำเภอสีคิ้วบ่อย  นั้น เนื่องจากบ้านจันทึก และบ้านหนองบัวตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น (พญาไฟ) มีไข้ป่า (มาลาเรีย) ชุกชุมเป็นที่เกรงกลัวของข้าราชการยิ่งนัก จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ซึ่งอยู่นอกเขตดงพญาเย็นดังกล่าวแล้วเมื่อ อำเภอจันทึก ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ปรากฏว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการมักเข้าใจขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีจันทึกบ่อยๆ ทางราชการจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ อำเภอจันทึก เป็น อำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พ.ศ.2482 ในสมัยที่
นายชำนาญ กระบวน ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเพื่อให้ตรงกับชื่อสถานีรถไฟและชื่อหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ

รหัสทางภูมิศาสตร์ 3020

รหัสไปรษณีย์   30140, 30340 (เฉพาะตำบลลาดบัวขาวและคลองไผ่

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

เย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ย 33องศา ฤดูร้อนอากาศร้อนในเวลากลางวัน อากาศค่อนข้างเย็นเวลากลางคืนฝนตกตามฤดูกาล

 

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่                       1,247.068       ตร.กม.

ประชากร                  125,791         คน

ความหนาแน่น             100.87           คน /ตร.กม.

 

ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง

          ศาลจังหวัดสีคิ้ว           

สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสีคิ้ว              

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4        

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

เรือนจำอำเภอสีคิ้ว       

เรือนจำกลางคลองไผ่     

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา                

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก     

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

สำนักงานชลประทานเขื่อนลำตะคอง

สถานีทดลองพืชไร่บ้านใหม่สำโรง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า สีคิ้ว)

 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสีคิ้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้ว

สำนักงานโทรศัพท์สีคิ้ว

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอสีคิ้ว

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1.2 ข้อมูลทั่วไป อำเภอสีคิ้ว

แผนที่อำเภอสีคิ้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสีคิ้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 สภาพภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขา และที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มน้ำ ทางทิศเหนือของอำเภอเป็นลอนคลื่น ทิศใต้และทิศตะวันตกของอำเภอเป็นภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกทำให้สภาพป่าหมดไป ทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ แหล่งน้ำที่ถือว่าสำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงอำเภอสีคิ้วและจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ลำตะคอง ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ในเขตตำบลคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลมิตรภาพ  ตำบลสีคิ้ว และไหลผ่านอำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัยและอำเภอจักราชตามลำดับ

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอสีคิ้วแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12ตำบล170หมู่บ้าน ได้แก่

1.

สีคิ้ว

(Sikhio)

18หมู่บ้าน

2.

บ้านหัน

(Ban Han)

11หมู่บ้าน

3.

กฤษณา

(Kritsana)

12หมู่บ้าน

4.

ลาดบัวขาว

(LatBuaKhao)

17หมู่บ้าน

5.

หนองหญ้าขาว

(NongYaKhao)

15หมู่บ้าน

6.

กุดน้อย

(KutNoi)

14หมู่บ้าน

7.

หนองน้ำใส

(Nong Nam Sai)

18หมู่บ้าน

8.

วังโรงใหญ่

(Wang RongYai)

14หมู่บ้าน

9.

มิตรภาพ

(Mittraphap)

13หมู่บ้าน

10.

คลองไผ่

(KhlongPhai)

10หมู่บ้าน

11.

ดอนเมือง

(Don Mueang)

16หมู่บ้าน

12.

หนองบัวน้อย

(NongBuaNoi)

12หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอสีคิ้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 แห่ง ได้แก่

·         เทศบาลเมืองสีคิ้ว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสีคิ้วและบางส่วนของตำบลมิตรภาพ

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน

·         เทศบาลตำบลคลองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองไผ่

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 2 หมู่บ้าน

·         เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวขาว

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน

·         เทศบาลตำบลหนองน้ำใสครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสทั้งตำบล

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีคิ้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว)

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมิตรภาพ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว)

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคลองไผ่)

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหันทั้งตำบล

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดน้อยทั้งตำบล

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาวทั้งตำบล

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวขาว)

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกฤษณาทั้งตำบล

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังโรงใหญ่ทั้งตำบล

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเมืองทั้งตำบล

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน

·         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อยครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อยทั้งตำบล

o    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอ

1.       เขื่อนลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 195

2.       หลวงปู่โต ถนนมิตรภาพ บ้านโนนกุ่ม 212

3.       อ่างเก็บน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองชลภาวัฒนา แบบสูบกลับ ถนนมิตรภาพ ห่างจากกิโลเมตรที่ 195 ประมาณ 6 กิโลเมตร

4.       สวนท้าวสุรนารี อยู่ติดเขื่อนลำตะคอง ติดถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 192

5.       อ่างเก็บน้ำซับประดู่ ตำบลมิตรภาพ ห่างจากถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 204 ประมาณ 200 เมตร

6.       แหล่งหินตัด ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 203

7.       สุดแผ่นดิน หรือ ผาชมวิว อยู่ที่บ้านผาชมภู หมู่ที่ 12 ตำบลดอนเมือง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่        เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง 

2.อาชีพเสริม ได้แก่        การทอผ้า การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร แปรรูปหินทราย 

3.จำนวนธนาคาร          มี 7 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย                              โทร. 044-411666
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ        โทร. 044-411370
ธนาคารออมสิน                               โทร. 044-411080
ธนาคารกรุงเทพ                              โทร. 044-411305
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                        โทร. 044-411250

                             ธนาคารกสิกรไทย                            โทร. 044-413206

                             ธนาคารไทยพานิชย์                          โทร. 044-411110

ด้านสังคม

1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่   โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา                 โทร. 044-411291
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา                    โทร. 044-230155
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว                  โทร. 044-418145
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม                 โทร. 044-249086
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร                        โทร. 044-254401
โรงเรียนกฤษณาวิทยา  

2. วิทยาลัยอาชีวะ ได้แก่  วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา (ตำบลลาดบัวขาว)

                             สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครราชสีมา(ตำบลลาดบัวขาว)

3. มหาวิทยาลัย ได้แก่     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

          หินทราย  

ด้านประชากร

          1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น           รวม     125,791         คน

          2.จำนวนประชากรชาย             รวม       62,320         คน

          3.จำนวนประชากรหญิง            รวม       63,471         คน     

(ทะเบียนราษฎร์  กรกฎาคม 2560)

ด้านการคมนาคม

ทางบก         - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ,201

                 - สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  044-411948

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

          1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย  

          2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่เขื่อนลำตะคลองอ่างเก็บน้ำซับประดู่ 

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่        

1) บริษัท คอนส์โปรดักส์อำมาดาส (ประเทศไทย) จำกัดถนนสีคิ้วชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา
2)บริษัท ตุ๊กตา ซองค์ทอยส์ จำกัด61 - 75 ม.3  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

3) บริษัท แอ๊ดวานซ์โปลิเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด50 ม.3 ถนนสีคิ้ว - ด่านขุนทด ตำบลสีคิ้ว

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

4) บริษัท อะกรี ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด9/1 ม.4 ถนนสีคิ้ว - ด่านขุนทด ตำบลหนองบัวน้อย 

อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
5) บริษัท 2000 แอมพาเรล จำกัด398  ม.1 ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา
6) บริษัท บัลก์กี้แบ็ค จำกัด372/1 ม.6 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
7) บริษัท เอ็น.ไอ.ซี. แป้งมันสำเร็จรูป จำกัด144/33 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ  

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
8)บริษัท ซีพีสหอุตสาหกรรม จำกัดถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา