เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง